Ordenances

NomFitxer
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUESPDF
IMPOST DE BÉNS IMMOBLESPDF
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYSPDF
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRESPDF
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICAPDF
OM REGULADORA TINENÇA ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOSPDF
ORDENANÇA MUNICIPAL CIRCULACIÓPDF
ORDENANCESPDF
TAXA AIGUA POTABLEPDF
TAXA CLAVEGUERAMPDF
TAXA CEMENTERIPDF
TAXA EXAMENPDF
TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTSPDF
TAXA INSTAL·LACIÓ LLOCS BARRACESPDF
TAXA PISCINA MUNICIPALPDF
TAXA RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANSPDF
TAXA URBANÍSTIQUESPDF
TAXA ÚS COMÚ ESPECIAL DOMINI PÚBLIC LOCALPDF

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.