Noticies

Inversions financerament sostenibles

Per Decret núm. 4588-2020 del Diputat de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans de data 3 de desembre de 2020 es va resoldre la convocatòria de concessió de subvencions no dineràries consistents en el subministrament de vehicles elèctrics purs o etiqueta zero adquirits per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, com a inversions financerament sostenibles , anualitat 2020, publicada la resolució de concessió en el BOP núm. 237 de data 14 de desembre de 2020, sent l’Ajuntament de Llíber beneficiari d’aquesta ajuda amb el subministrament d’un vehicle elèctric pur o etiqueta ambiental zero.

About estudipublicitari

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.